References / Reference

Home  /  References / Reference

Neki od značajnijih projekata na kojima smo sudjelovali poslijednih godina

– Glavni projekt – Poduzetnička zona “Čaporice” – Trilj

– Glavni i izvedbeni projekt: Izmještanje magistralnog vodovoda Neretva-Korčula i prolaz ispod državne ceste kroz poduzetničku zonu Opuzen sa detaljima zavarivanja (25 Bar – Ø500 mm)

Izvedbeni projekti crpne stanice, sa usuglašavanjem sa odabranom opremom i kontrola hidrauličkih parametara
– Crpna stanica pitke vode –Sv. Kajo
– Crpna stanica pitke vode – Solin

Kompletni građevinski i hidrotehnički idejni, glavni i izvedbeni projekti, hidraulički proračun.
– Crpna stanica sa pripadajućim cjevovodima na području Sv.Tekla-Karabaš u Solinu
– Crpna stanica sa pripadajućim cjevovodima na području ispod groblja u Solinu

– Vodosprema Sv.Kajo
– Troškovnik radova i nadzor nad sanacijom Vodospreme Visoka III
– Stručni nadzor nad sanacijom vodospreme Marjan I
– Projekt sanacije i troškovnik radova nad sanacijom vodospreme Bidnić

– Crpna stanica fekalne kanalizacije Sv. Kajo sa tlačnim cjevovodom
– Crpna stanica fekalne kanalizacije “Duje”
– Crpna stanica fekalne kanalizacije “Dujmovača”

Crpne stanice fekalne kanalizacije u sklopu projekta Eko Kaštelanski zaljev – Izvedbeni hidrotehnički projekti, hidraulički proračun, usuglašavanje sa odabranom opremom
– CS Sućurac I
– CS Sućurac II
– CS Gomilica
– CS Kambelovac
– CS Lukšić I
– CS Lukšić II
– CS Stari
– CS Novi
– CS Nehaj
– -CS Sv. Križ
– CS Arbanija
– CS Miševac
– CS Brigi
– CS Čiovo
– CS Soline
– CS Saldun
– CS Divulje
– CS Slanac
– CS Resnik

Crpne stanice fekalne kanalizacije u sklopu projekta Eko Kaštelanski zaljev – Idejni i glavni projekti, tender dokumentacija, hidraulički proračun
– CS Bunje s pripadajućim tlačnim cjevovodom, te gravitacijska kanalizacija područja Bunje u Solinu

Linijiski zahvati bez dodatnih uređaja na trasi:
– Vodovod Sv. Kajo
– Vanjska infrastruktura Divulje
– Fekalni kolektor K.9.3. (pristupna cesta Divulje Ø900 mm)
– Oborinski kolektor – pristupna cesta Divulje
– Izmiještanje glavnog vodoopskrbnog vodovoda na području Divulja (Ø200mm)
– Magistralni Vodovod Pašman-Ugljen u sklopu rekonstrukcije mosta Ždrelac sa podmorskim polaganjem
– Kanalizacijski sustav predjela “Mravinci”, Solin
– Kanalizacija predjela “Mezanovac” Solin
– Kanalizacija predjela “Karabaš” Solin-
– Kanalizacija i vodoopskrba područja “Macanovac” Solin
– Kanalizacija područja Bunje i Voljak u Solinu, glavni kolektori i sekundarna mreža
– Hidraulički proračun za radnu zonu Murvica, sa hidrauličkim proračunom za zonu Crno i Zemunik
– Hidraulički proračun za radnu zonu Privlaka, vodovod i tlačna kanalizacija
– Kanalizacijski sustav predjela “Dragulin”, Trogir
– Kanalizacijski sustav predjela “Rimski put”, Trogir
– Vodovod u županijskoj cesti, predio Gornje Rupotine Klis
– Vodovod na predjelu Klis “Glavina”
– Vodovod Andrijevica-Krkori (cca 13 km), glavni projekt dobio sufinanciranje UNDP-a

Hidraulički proračuni i rješenje infrastrukture instalacije vodovoda, kanalizacije i oborinske odvodnje za urbanističke planove
– Prostorni plan Klisa
– UPU Grohote, otok Šolta
– UPU Otok Ugljan (5 planova)
– UPU Sv. Kajo, Solin
– UPU Starine, Solin
– UPU Centar, Solin
– UPU Zeleni Kuk, Solin
– DPU Murvica Jug, Zemunik
– DPU Knin
– DPU Mezanovac, Solin
– DPU Škola, Solin
– DPU Škabrnja
– DPU Zenta, Split
– DPU Zgon, Solin
– UPU AquaPark, Dugopolje
– UPU Morenija, Podace
– UPU Otok, Sinj
– UPU Ruda, Sinj
– UPU Šestanovac
– UPU Žeževica

Uređaji za pročišćavanje:
– Uređaj za pročišćavanje otpadne vode SMS, Trilj

– Uređaj za pročišćavanje Primorski Dolac – uređaj je 3. stupnja pročišćavanja, a po obavljenoj reviziji isti je prihvaćen za financiranje nepovratnim sredsvima putem projekta IPARD
Izrađen je idejni, glavni i izvedbeni projekt, cjelokupnog uređaja

– Uređaj za pročišćavanje Zadvarje.
Idejni projekt sa ostvarenom pravomoćnom lokacijskom dozvolom

– Uređaj za pročišćavanje Zemunik
Idejni projekt sa ostvarenom pravomoćnom lokacijskom dozvolom

– Uređaj za pročišćavanje Tehnološke vode Sardina Postira. Posebnost uređaja je specifični medij otpadne vode koji dolazi iz tvornice za preradu ribe Sardina Postira

Značajniji objekti hidrotehnike
– Infrastruktura vodovoda, kanalizacije, tehnološke vode, požarni vod, oborinska odvodnja na području pogona za preradu ribe Sardina Positra

– Hidrotehničko rješenje (bez bazenske tehnike) za objekt Gradski bazen Varaždin. Sustav za prepumpavanje vode, oborinska kanalizacija sa pripadajućom crpnom stanicom i sve ostale posebnosti značajnog projekta unutar objekta gradskog bazena Varaždin.

– Objekt “Aquapark” Dugopolje – u sklopu projekta je vodosprema, fekalna kanalizacija sa retencijom i crpnom stanicom, oborinska odvodnja sa separatorima, odvodnja bazenske tehnike sa tretmanom vode, sustavi spremanja vode za zalivanje

Zdravstveni objekti:
– Objekt Zdravstvenog centra “Analiza” u Dugopolju

Hoteli /unutrašnja i vanjska instalacija vodovoda, kanalizacije, odvodnje i potrebni hidraulički sustavi i uređaji/
– Belevue Dubrovnik- fekalna crpna stanica, uređaji za podizanje pritiska u sustavima sanitarne i požarne vode,
– Hotelski kompleks Morenia, Podace
– President, Solin
– Hotelski kompleks Radisson, Orašac
– Hotelski kompleks sa Therapija, Crkvenica

Mini hidro elektrane
– Jezerštica (MNE)- DN 500, L= 1700 m, p=29,7 bar, Q=500 l/s
– Orah (MNE)– DN 900 i DN 1000, L=3200 m, p=10,4 bar, Q=1000 l/s
– Rmuš (MNE) – DN 500 i DN600, L=2470 m, p=20,6 ,Q=350 l/s
– Spaljevići (MNE) – DN 700 i DN900, L=1665 m, p=12,1 bar ,Q=700 l/s
– Studijska dokumentacija prenamjene mlinica u MHE

Luke, lučice i slični pomorski objekti
– Postavljanje pontona u lučici JK Split
– Sportska luka Giričić
– Trajektno pristanište Tkon – vodovod, požarna voda, oborinska odvodnja sa separatorima
– Marina Frapa – vodovod, požarna voda, fekalna odvodnja, vakum kanalizacija
– Koncept uređenja obalnog pojasa sjeverne strane O.Čiovo u Trogiru, od Trogirskog mosta do Slatina

Osim Nabrojenih poslova, sudjelovali smo pri projektiranju instalacijske mreže vodova i kanalizacije u sklopu nizu prometnica, uglavnom po Dalmaciji. U referentnoj listi nisu nabrojene i osobne kompetencije Gordane Bertolino za vrijeme obnašanja funkcije voditelja odjela za Vodovod i Kanalizaciju u tadašnjem Lavčević projektiranju.

Osim nabrojanih značajnijih hidrotehničkih objekata i projekata koji su napravljeni, imamo i zavidnu listu manjih zahvata, koji često ne zaostaju u pogledu složenosti za gore nabrojanim zahvatima.
Za vrijeme čitavog vijeka tvrtke nastojali smo se istaknuti kvalitetom te smo spremni se prihvatiti izazova u rješavanju problema ih područja za koji smo se usko specijalizirali.

 

*** Disclaimer: Only Croatian version is currently available. If you have any question, be free to send us e-mail. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published.